Giới thiệu >> Đối với khách hàng

Đối với khách hàng

Bảo đảm lợi ích hợp lý cho khách hàng và đối tác Nguyên tắc vàng của việc duy trì và phát triển mọi mối quan hệ là “Các bên cùng có lợi”. Chính vì vậy, VIDC không chỉ chú trọng yếu tố lợi nhuận, không chỉ vì lợi ích cá nhân, doanh nghiệp mình mà còn phải bảo đảm lợi ích hợp lý của khách hàng.